Fundusze Europejskie

Dofinansowanie

Nazwa projektu: „Wzrost efektywności energetycznej obiektu firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE “CAMELL” ELŻBIETA NAJCZUK w Brzegu”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.04.00-16-0007/19-00
Cel projektu: Celem realizacji projektu jest głęboka termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa usytuowanego w Brzegu przy ul. Grobli 5. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Dodatkowo przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie na obniżenie kosztów utrzymania budynku w zakresie kosztów na energie cieplną. Ponadto poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Z kolei zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej przyczyni się do pozyskiwania energii elektrycznej z instalacji OZE. W związku z powyższym przedmiotowy projekt wpłynie korzystnie na cel szczegółowy Działania 3.4 RPO WO 2014-2020, który dotyczy ograniczenia strat i nadmiernego zużycia energii przez MŚP

Całkowita wartość projektu: 2 566 971,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 356 529,57 PLN

Call Now